07Декември2019

ОИЦ-Пловдив с информационни събития в областта

Четвъртък, 08 Февруари 2018 16:12 | | Печат | Е-мейл | 0

Областен информационен център-Пловдив стартира публичните информационни събития в Област Пловдив за представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по структурните фондове на Европейския съюз през 2018 година. Домакини на срещите бяха селата Калояново и Стряма и градовете Първомай и Кричим.
По желание на присъстващи, експертите на ОИЦ представиха най-очакваните подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - сред тях подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Представителите на бизнеса получиха информация за отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност“ 2014-2020, чиято основна цел е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Конкурсът е насочен към микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство. Сред условия за допустимост на кандидатите са:
- фирмите да имат минимум 3 (три) приключени финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
- икономическата дейност, за която се предвиждат мерки за подобряване на ресурсната ефективност да попада в сектор С „Преработваща промишленост“, съгласно КИД-2008;
- кандидатите трябва да имат реализирани минимум 120 000 лева приходи от продажба на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.
По процедурата НЕ са допустими предприятия, които кандидатстват за финансиране на дейности, които съгласно КИД-2008 попадат в сектор С „Преработваща промишленост“ с код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”. По процедурата може да се кандидатства в партньорство. Допустимите партньори трябва да отговарят на същите условия като кандидатите.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) на едно проектно предложение е 200 000 лева, а максималният, в зависимост от категорията предприятие – 500 000 лева (микро), 1 000 000 лева (малко) и 1 500 000 лева (средно предприятие). БФП за един проект е до 70% от одобрените разходи. Крайният срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” е 16:00 часа на 23 април 2018 г.
Подробна информация може да бъде получена напълно безплатно в офиса на ОИЦ-Пловдив, който се намира на пл. „Централен“ №1 или на тел. 032/ 262 000.

Карлово онлайн

Cвободният електронен всекидневник за Карлово и региона.

Уеб сайт: karlovo-online.com

Добавете коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Издания на ЦУМ - Център за универсални медии: Пловдив-онлайн | Асеновград-онлайн | Карлово-онлайн |

Карлово Онлайн e част от групата на ЦУМ  – Център за универсални медии, заедно с plovdiv-online.com и asenovgrad-online.com.
Copyright (c) ЦУМ - Център за универсални медии 2009 - 2019